Το Κέντρο Ξένων Γλωσσών με την επωνυμία «ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ Ι. ΔΕΣΠΟΙΝΑ», με έδρα την Λάρισα, οδός 23ης Οκτωβρίου, αριθ.21 δηλώνει την μηδενική ανοχή του σε περιστατικά βίας, οποιασδήποτε παρενοχλήσεως και διάκρισης και σεβόμενος τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα, την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και την ψυχική, σεξουαλική και σωματική υγεία των ατόμων αλλά και του οικογενειακού περιβάλλοντός τους, εναρμονίζεται και υιοθετεί την παρούσα πολιτική, συμμορφούμενος στα άρθρα 9 και 10 του Ν. 4808/2021, ο οποίος επικύρωσε την Διεθνή Σύμβαση Εργασίας 190/21.06.2021 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ), για την εξάλειψη της βίας και παρενόχλησης στον κόσμο της εργασίας με τον οποίο κυρώθηκε και τέθηκε σε ισχύ η Σύμβαση 187 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για τo Πλαίσιο Προώθησης της Ασφάλειας και της Υγείας στην Εργασία – Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1158 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019 για την ισορροπία μεταξύ της επαγγελματικής και της ιδιωτικής ζωής.

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της παρούσας πολιτικής είναι η πρόληψη και η δραστική αντιμετώπιση και η απαγόρευση κάθε μορφής βίας και παρενόχλησης, που εκδηλώνεται κατά τη διάρκεια της εργασίας είτε συνδέεται με αυτήν είτε προκύπτει από αυτήν, συμπεριλαμβανομένης της βίας και παρενόχλησης λόγω φύλου και της σεξουαλικής παρενόχλησης.

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Στην παρούσα πολιτική εμπίπτουν διοίκηση και μέλη, εργαζόμενοι και απασχολούμενοι στην επιχείρηση «ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ Ι. ΔΕΣΠΟΙΝΑ», με συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας, απασχολούμενοι με σύμβαση έργου, έμμισθης εντολής, ανεξαρτήτων υπηρεσιών, με παροχή υπηρεσιών, προσωρινής απασχόλησης,

ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ- ΟΡΙΣΜΟΙ

 1. Η επιχείρηση «ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ Ι. ΔΕΣΠΟΙΝΑ» δηλώνει ότι απαγορεύονται αυστηρά κατά τρόπο ενδεικτικό και όχι περιοριστικό, εντός του εργασιακού χώρου, οι κάτωθι μορφές συμπεριφοράς: οι προσβλητικές εκφράσεις, οι χυδαίοι, ρατσιστικοί, σεξουαλικοί και κοροϊδευτικοί αστεϊσμοί και υπαινιγμοί, σχολιασμοί που άπτονται της εξωτερικής εμφάνισης ή της προσωπικότητας και τα οποία προκαλούν αίσθημα ντροπής και αμηχανίας, η παρακολούθηση, η εμμονικές συμπεριφορές, προσβολές που άπτονται της ηλικιακής, προσωπικής και οικογενειακής κατάστασης, οι προσβολές και οι φραστικές επιθέσεις για την σεξουαλικότητα κάποιου, η αποστολή χυδαίων και υβριστικών γραπτών μηνυμάτων, επιστολών και e–mail, η καταδίωξη, οι αδιάκριτες ερωτήσεις σχετικά με την εθνικότητα, την πολιτιστική και πολιτισμική ταυτότητα και το θρήσκευμα κάποιου, οι χειρονομίες βίας, σεξουαλικού και χυδαίου χαρακτήρα, οι επίμονες προτάσεις για σύναψη ερωτικής σχέσης ή συνεύρεσης, οι απειλές ότι σε ενδεχόμενη άρνηση θα υπάρχει συνέπεια στην επαγγελματική πορεία και ανέλιξη, οι υποσχέσεις για ανέλιξη μέσω σεξουαλικών ανταλλαγμάτων, οι απειλές εν γένει, τα αγγίγματα άνευ ορίων, η οποιαδήποτε σωματική επαφή άνευ συγκατάθεσης, οι αγενείς χειρονομίες, η διάδοση δυσφημιστικών σχολίων, η υποτίμηση της προσωπικότητας, της επαγγελματικής τιμής και των προσόντων και των ικανοτήτων κάποιου είτε επί προσωπικού είτε ενώπιον άλλων, οι εξάρσεις θυμού εναντίον ατόμων, η εμπαθής κριτική, ο αποκλεισμός από επαγγελματικές εκδηλώσεις, συναντήσεις εργαζομένων του Κέντρου Ξένων Γλωσσών «ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ Ι. ΔΕΣΠΟΙΝΑ», ομάδων εργασίας, συζητήσεις, διασκέψεις και αποφάσεις συλλογικού χαρακτήρα, το διαδικτυακό, τηλεφωνικό και ηλεκτρονικό bullying, η λεκτική, ψυχολογική και σωματική βία και απειλή καθώς και διακρίσεις σχετικά με το φύλο, τις σεξουαλικές προτιμήσεις, το θρήσκευμα, την εθνικότητα, τη μητρότητα, την εγκυμοσύνη, την αναπηρία, την οικογενειακή κατάσταση, τα πολιτικά του πιστεύω κλπ.
 2. Ορισμοί:
  Για τους σκοπούς του παρόντος:
  α) ως «βία και παρενόχληση» νοούνται οι μορφές συμπεριφοράς, πράξεις, πρακτικές ή απειλές αυτών, που αποσκοπούν, οδηγούν ή ενδέχεται να οδηγήσουν σε σωματική, ψυχολογική, σεξουαλική ή οικονομική βλάβη, είτε εκδηλώνονται μεμονωμένα είτε κατ’ επανάληψη,
  β) ως «παρενόχληση» νοούνται οι μορφές συμπεριφοράς, που έχουν ως σκοπό ή αποτέλεσμα την παραβίαση της αξιοπρέπειας του προσώπου και τη δημιουργία εκφοβιστικού, εχθρικού, εξευτελιστικού, ταπεινωτικού ή επιθετικού περιβάλλοντος, ανεξαρτήτως εάν συνιστούν μορφή διάκρισης, και περιλαμβάνουν και την παρενόχληση λόγω φύλου ή για άλλους λόγους διάκρισης,
  γ) ως «παρενόχληση λόγω φύλου» νοούνται οι μορφές συμπεριφοράς που συνδέονται με το φύλο ενός προσώπου, οι οποίες έχουν ως σκοπό ή αποτέλεσμα την παραβίαση της αξιοπρέπειας του προσώπου αυτού και τη δημιουργία εκφοβιστικού, εχθρικού, εξευτελιστικού, ταπεινωτικού ή επιθετικού περιβάλλοντος κατά το άρθρο 2 του ν. 3896/2010 (Α’ 107) και την παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 4443/2016 (Α’ 232). Οι μορφές συμπεριφοράς αυτές περιλαμβάνουν και τη σεξουαλική παρενόχληση του ν. 3896/2010, καθώς και μορφές συμπεριφοράς που συνδέονται με τον σεξουαλικό προσανατολισμό, την έκφραση, την ταυτότητα ή τα χαρακτηριστικά φύλου του προσώπου.
  δ) Διάκριση. Ως «διάκριση» νοείται η διαφορετική αντιμετώπιση των ατόμων η οποία ερίζεται σε προκαταλήψεις ή συμφέροντα, η κάθε πράξη με την οποία διαχωρίζονται αδικαιολόγητα τα άτομα βάσει ομάδων, τάξεων ή άλλων κατηγοριών στις οποίες ανήκουν ή θεωρούνται ότι ανήκουν. Ενδεικτικά, διάκριση λόγω φύλου, ηλικίας, γλώσσας, εθνικότητας, φυλής ή εθνότητας, αναπηρίας, θρησκευτικών πεποιθήσεων ή σεξουαλικού προσανατολισμού.
  ε) Αντεκδίκηση: Ο Συνεταιρισμός απαγορεύει επιπλέον σε οποιονδήποτε εργαζόμενο ή τρίτο, καθ’ οιονδήποτε τρόπο συνδεόμενο με αυτόν, να ενεργήσεις αντεκδικητικά ενάντια σε άλλο εργαζόμενο ή τρίτο, ο οποίος αντιτίθεται στη βία ή οποιασδήποτε μορφής παρενόχληση, υποβάλλει καταγγελία, καταθέτει, βοηθά ή συμμετέχει σε οποιαδήποτε διαδικασία διερεύνησης περιστατικού.Στ) Ως ενδοοικογενειακή βία νοούνται άπασες οι πράξεις σωματικής, σεξουαλικής, ψυχολογικής, λεκτικής ή οικονομικής βίας που διενεργούνται μέσα στην οικογένεια ή το σπίτι, ανεξαρτήτως βιολογικών ή νομικών οικογενειακών δεσμών, ή μεταξύ πρώην ή νυν συζύγων ή συντρόφων και ανεξαρτήτως αν ο ενεργών μοιράζεται ή μοιραζόταν στο παρελθόν την ίδια κατοικία με τον δέκτη. Η ενδοοικογενειακή βία που διεξάγεται στον χώρο εργασίας (πχ. σωματική βία, σεξουαλική παρενόχληση, εμμονή, καταδίωξη και παρακολούθηση από νυν ή πρώην συντρόφους κλπ) αποτελεί σοβαρή μορφή βίας στον χώρο εργασίας. Οι εν λόγω πράξεις δύνανται να διαπραχθούν από ανθρώπους που βρίσκονται στο ίδιο εργασιακό περιβάλλον, με τους οποίους έχουν (ή είχαν στο παρελθόν) στενές σχέσεις. Η ενδοοικογενειακή βία, υπό οποιαδήποτε από τις ανωτέρω μορφές, που ασκείται στον εργαζόμενο κατά τη διάρκεια της τηλεργασίας.


Θεμιτές συμπεριφορές.
Δεν θεωρούνται ως περιστατικά βίας, παρενόχλησης και διάκρισης, η άμεση εποπτεία εργαζομένων, συμπεριλαμβανομένου του καθορισμού των προσδοκιών απόδοσης, τα ληφθέντα μέτρα για τη διόρθωση της απόδοσης, όπως η τοποθέτηση ενός εργαζόμενου σε πλάνο βελτίωσης απόδοσης. Η ανάθεση εργασιών και η καθοδήγηση σχετικά με το τηρούμενο οργανόγραμμα και το χρονοδιάγραμμα. Αιτήματα για ενημερώσεις ή αναφορές προόδου εργασιών. Η έγκριση ή δικαιολογημένη άρνηση άδειας. Αιτήματα για αιτιολόγηση απουσίας για λόγους όπως αυτοί προβλέπονται από τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις. Η ηθική ή και οικονομική επιβράβευση άριστης απόδοσης εργαζόμενου. Η παροχή εποικοδομητικών σχολίων σχετικά με την απόδοση της εργασίας
Για τους σκοπούς εφαρμογής του παρόντος οι μορφές συμπεριφοράς βίας, παρενόχλησης και μπορούν να λαμβάνουν χώρα κατά τη διάρκεια, είναι συνδεδεμένες με ή προέρχονται εκ της εργασιακής σχέσης :

(α) στον χώρο εργασίας, συμπεριλαμβανομένων δημόσιων και ιδιωτικών χώρων και χώρων όπου ο εργαζόμενος παρέχει εργασία, λαμβάνει αμοιβή, κάνει διάλειμμα ιδίως, για ανάπαυση ή για φαγητό, σε χώρους ατομικής υγιεινής και φροντίδας, αποδυτηρίων ή καταλυμάτων που παρέχει ο εργοδότης,

(β) στις μετακινήσεις από και προς την εργασία, τις λοιπές μετακινήσεις, τα ταξίδια, την εκπαίδευση, καθώς και τις εκδηλώσεις και τις κοινωνικές δραστηριότητες που σχετίζονται με την εργασία και

(γ) κατά τις επικοινωνίες που σχετίζονται με την εργασία, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που πραγματοποιούνται μέσω τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας, ακόμα και διά των μέσων κοινωνικής δικτύωσης,

δ) σε καταλύματα που παρέχει ο εργοδότης στα πλαίσια εργασίας και επαγγελματικών ταξιδιών, σεμιναρίων, συνεδρίων κλπ αλλά και κατά την διάρκεια της μετακίνησης των εργαζομένων από και προς αυτά και

ε) κατά την διάρκεια της μετακίνησης των εργαζομένων από και προς την εργασία τους.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ - ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΒΙΑΣ, ΤΗΣ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

Για την πρόληψη και τη δραστική αντιμετώπιση της βίας και της παρενόχλησης του άρθρου 9 καθώς και των διακρίσεων η επιχείρηση «ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ Ι. ΔΕΣΠΟΙΝΑ» ακολουθεί την πιο κάτω πολιτική με την οποία οι συνδεόμενοι με την επιχείρηση καθ` οποιονδήποτε τρόπο οφείλουν να συμμορφωθούν και η οποία ισχύει τόσο για τον εργασιακό χώρο όσο και για συνέδρια, σεμινάρια και εκδηλώσεις συνδεόμενες με την εργασία, είτε στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης είτε εκτός, είτε με φυσική παρουσία είτε διαδικτυακά ή τηλεφωνικά :

α) εκτιμά τους κινδύνους βίας και παρενόχλησης στην εργασία, λαμβανομένων υπόψη, μεταξύ άλλων, τυχόν εγγενούς επικινδυνότητας εκ της φύσης της δραστηριότητας, της θέσης εργασίας, των ηλικιακών παραγόντων, του φύλου ή/ και έτερων χαρακτηριστικών που αποτελούν λόγους διάκρισης, καθώς και κινδύνους που αφορούν ειδικές ομάδες εργαζομένων (όπως νυχτερινοί εργαζόμενοι, νεοπροσληφθέντες, διανομείς, υπεύθυνοι κλπ) :
Στην επιχείρηση «ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ Ι. ΔΕΣΠΟΙΝΑ» ο κίνδυνος εκτιμάται ελάχιστος, λόγω των μακροχρόνιων εργασιακών σχέσεων, της δομής του χώρου καθώς και του αριθμού των ατόμων που συνυπάρχουν σε κάθε χώρο. Η επιχείρηση εξασφαλίζει ένα προσιτό, φιλικό και ασφαλές εργασιακό περιβάλλον, όπου τις σχέσεις μεταξύ των εργαζομένων, των συνεργατών και της Διοίκησης διέπουν ο αλληλοσεβασμός, η ευγένεια, η ειλικρίνεια, η κατανόηση, η εμπιστοσύνη, η συνεργασία, η ομαδικότητα και η συμπαράσταση. Η επιχείρηση, προβαίνει στη λήψη κάθε δυνατού πρόσφορου μέτρου και σε κάθε δυνατή προσαρμογή των συνθηκών εργασίας για την προστασία της απασχόλησης και την υποστήριξη εργαζομένων – θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας. Για την εκτίμηση αυτή γίνεται χρήση των διαθέσιμων ψηφιακών εργαλείων εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου, όπως της διαδραστικής, διαδικτυακής πλατφόρμας OIRA (Online Interactive Risk Assessment) στην ιστοθέση https://oiraproject.eu/ του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA), καθώς η εκτίμηση των επαγγελματικών κινδύνων είναι υποχρέωση των εργοδοτών βάσει της παρ. 1α’ του άρθρου 43 του ν.3850/2010 (Κώδικας Νόμων για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία), μεταξύ των οποίων ανήκουν και οι ψυχοκοινωνικοί κίνδυνοι.

β) Λαμβάνονται μέτρα πρόληψης, ελέγχου, περιορισμού, διαχείρισης και καταπολέμησης των ως άνω κινδύνων αλλά και παρακολούθησης τέτοιων καταστάσεων ή μορφών συμπεριφοράς, όπως κατά ενδεικτική αναφορά :
– Ενθάρρυνση για τη διατήρηση εργασιακού κλίματος όπου ο σεβασμός στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια, η συνεργασία και η αλληλοβοήθεια είναι βασικές αξίες.
– Η ανοιχτή και ακώλυτη επικοινωνία με την επιχείρηση, τον ιδιοκτήτη αυτής και τους συναδέλφους.
– Η εξασφάλιση ότι οι εργαζόμενοι έχουν την απαραίτητη εκπαίδευση / πληροφόρηση για να ασκήσουν τα καθήκοντά τους, ιδιαίτερα σε θέσεις εργασίας που έχουν μεγαλύτερη επικινδυνότητα για την εκδήλωση περιστατικών βίας και παρενόχλησης.
– Η λήψη μέτρων τεχνικού χαρακτήρα, όπως εγκατάσταση ειδοποίησης έκτακτης ανάγκης, βελτίωση φωτισμού κ. ά.
– Δράσεις για την ευαισθητοποίηση των εργαζομένων σε υγιή πρότυπα συμπεριφοράς (πχ αποφυγή εξαρτήσεων), αλλά και για ζητήματα που αφορούν ευάλωτες κατηγορίες εργαζομένων.
– Καθοδήγηση και υποστήριξη στα θύματα βίας και παρενόχλησης ή στα θύματα ενδοοικογενειακής βίας για την επανένταξή τους στο χώρο εργασίας.
– Εκπαίδευση των εργαζομένων στις διαδικασίες διαχείρισης περιστατικών βίας.
– Αξιολόγηση σε τακτική βάση της αποτελεσματικότητας των εφαρμοζόμενων προληπτικών μέτρων και των μέτρων αντιμετώπισης και αναθεώρηση/επικαιροποίηση της εκτίμησης των κινδύνων και των μέτρων.
– Ενέργειες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του προσωπικού.
γ) Το Κέντρο Ξένων Γλωσσών «ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ Ι. ΔΕΣΠΟΙΝΑ», μέσω της παρούσας πολιτικής δηλώνει τη μηδενική ανοχή του στα φαινόμενα βίας και παρενόχλησης και δεσμεύεται να παρέχει στους εργαζομένους και το προσωπικό ενημέρωση και πληροφοριακά στοιχεία κατά τρόπο προσβάσιμο και αναλόγως της περιπτώσεως, σχετικά με τους κινδύνους βίας και παρενόχλησης, καθώς και για τα σχετικά μέτρα πρόληψης και προστασίας, για τις διαδικασίες που προβλέπονται σε επίπεδο συνεταιρισμού και για τις δυνατότητες που δίνονται από τον νόμο σε περίπτωση τέτοιων περιστατικών.
δ) Το Κέντρο Ξένων Γλωσσών «ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ Ι. ΔΕΣΠΟΙΝΑ» πληροφορεί τους εργαζόμενους σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του αλλά και με αυτά του εργοδότη, για το μέτρο και τον βαθμό της δικής τους ευθύνης, σε περίπτωση εκδήλωσης ή αναφοράς ή καταγγελίας τέτοιων περιστατικών, καθώς και για τη σχετική διαδικασία.
ε) Διά της παρούσας πολιτικής ενημερώνουμε το προσωπικό ότι σε περίπτωση που κάποιος θίγεται από περιστατικό βίας, παρενόχλησης και διακρίσεων κατά την πρόσβαση σε εργασία, κατά τη διάρκεια της εργασιακής σχέσης, ακόμη και αν η σύμβαση ή σχέση εργασίας στο πλαίσιο της οποίας φέρεται ότι εκδηλώθηκε το περιστατικό ή η συμπεριφορά έχει λήξει, έχει το δικαίωμα: α) δικαστικής προστασίας, β) προσφυγής, υποβολής καταγγελίας και αίτησης για διενέργεια εργατικής διαφοράς στην Επιθεώρηση Εργασίας, στο πλαίσιο των κατά νόμο αρμοδιοτήτων της, γ) αναφοράς στον Συνήγορο του Πολίτη, στο πλαίσιο των κατά νόμο αρμοδιοτήτων του, καθώς και δ) καταγγελίας εντός της επιχείρησης, σύμφωνα με την πολιτική διαχείρισης των καταγγελιών. Σε κάθε περίπτωση, όταν προκύπτει αναφορά ή καταγγελία τέτοιας συμπεριφοράς εντός της επιχείρησης, το θιγόμενο πρόσωπο διατηρεί το δικαίωμά του να προσφύγει σε κάθε αρμόδια αρχή.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΑΡΧΩΝ

Προς μία ολοκληρωμένη και σαφή ενημέρωση των εργαζομένων έχουν αναρτηθεί σε εμφανές σημείο τα στοιχεία των αρμόδιων αρχών διοικήσεως, στις οποίες κάθε άτομο που θίγεται έχει δικαίωμα να προσφύγει:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ Φαρσάλων 6, Λάρισα, τηλ. 2410625650
• ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ τηλ.155
• ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ τηλ. 2131306600
• ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΜΕΣΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΕΜΦΥΛΗΣ ΒΙΑΣ –ΓΡΑΜΜΗ SOS τηλ. 15900

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

Το Κέντρο Ξένων Γλωσσών «ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ Ι. ΔΕΣΠΟΙΝΑ» δηλώνει την παροχή ακώλυτης, ασφαλούς, εμπιστευτικής και προσβάσιμης επικοινωνίας για την λήψη και εξέταση των καταγγελιών και την ενημέρωση των καταγγελλόντων και τη διευκόλυνση των σχετικών διαδικασιών.
Συγκεκριμένα ως αρμόδιο πρόσωπο (πρόσωπο αναφοράς) για την εξέταση των αναφορών/καταγγελιών για συμπεριφορές βίας, παρενόχλησης ή διακρίσεων ορίζεται η υπάλληλος Ιατροπούλου Γεωργία. Η σχετική επικοινωνία θα πραγματοποιείται στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [email protected]. Σε κάθε περίπτωση ο θιγόμενος θα ενημερώνεται, σε οποιαδήποτε φάση της διαδικασίας που ακολουθείται εντός του Συνεταιρισμού, για τη δυνατότητά του να υποβάλει επίσης καταγγελία στις αρμόδιες διοικητικές αρχές στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς τους (Επιθεώρηση Εργασίας και Συνήγορο του Πολίτη), καθώς και στις δικαστικές αρχές κατ’ επιλογή του.
Η λήψη, η εκκίνηση της διαδικασίας για έρευνα και η διαχείριση των καταγγελιών διεξάγεται άμεσα και με αμεροληψία και σεβασμό προς την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, με ταυτόχρονη διασφάλιση της προστασίας της εμπιστευτικότητας και των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των θυμάτων και των καταγγελλομένων που συλλέγονται κατά την ενάσκηση των ως άνω καθηκόντων.
Το Κέντρο Ξένων Γλωσσών «ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ Ι. ΔΕΣΠΟΙΝΑ» δεσμεύεται ότι τηρεί την υποχρέωση απαγόρευσης αντιποίνων, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 4808/2021 και τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας. Σε περίπτωση διαπίστωσης παραβίασης η εταιρεία λαμβάνει τα κατά περίπτωση απαραίτητα, πρόσφορα και ανάλογα μέτρα σε βάρος του καταγγελλομένου, προκειμένου να εμποδιστεί και να μην επαναληφθεί παρόμοιο περιστατικό ή συμπεριφορά. Τα μέτρα αυτά περιλαμβάνουν ενδεικτικά τη σύσταση συμμόρφωσης, την αλλαγή θέσης, ωραρίου, τόπου ή τρόπου παροχής εργασίας ή και την καταγγελία της σχέσης απασχόλησης ή συνεργασίας, με την επιφύλαξη της απαγόρευσης της κατάχρησης δικαιώματος του άρθρου 281 ΑΚ.
Το Κέντρο Ξένων Γλωσσών «ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ Ι. ΔΕΣΠΟΙΝΑ» καθώς και κάθε αρμόδιο πρόσωπο για την λήψη και διαχείριση καταγγελιών δεσμεύονται ότι θα παρέχουν τη συνεργασία και συνδρομή τους και κάθε σχετική πληροφορία στις αρμόδιες δημόσιες, διοικητικές και δικαστικές αρχές, εφόσον τους ζητηθεί από αυτές, που διατηρούν σε σχετικό φάκελο, τηρουμένων των διατάξεων του Ν. 4624/2019.

ΚΑΚΟΒΟΥΛΕΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ

Καταγγελίες οι οποίες δεν αποδεικνύεται ή αποδεικνύονται καταφανώς κακόβουλες θα θεωρούνται ανυπόστατες, ψευδείς και απαράδεκτες και θα ερευνώνται περαιτέρω κατά την κρίση του εργοδότη του Κέντρου Ξένων Γλωσσών «ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ Ι. ΔΕΣΠΟΙΝΑ», τόσο ως προς τα κίνητρα, όσο και ως προς τους εμπλεκομένους, προκειμένου να αποκατασταθεί η τάξη με κάθε νόμιμο τρόπο και μέσο

ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΕΙΣ

Παρεκκλίσεις από την εφαρμογή της παρούσας Πολιτικής δεν δύνανται να πραγματοποιηθούν
Οι εργαζόμενοι που επιθυμούν περαιτέρω πληροφόρηση ή έχουν απορίες σχετικά με την παρούσα πολιτική, μπορούν να απευθύνονται στην εργοδότρια Κα Νικολοπούλου Δέσποινα τ. Ιωάννη

Η παρούσα Πολιτική θα είναι διαθέσιμη στον επίσημο ιστότοπο του Κέντρου Ξένων Γλωσσών «ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ Ι. ΔΕΣΠΟΙΝΑ» στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://nikolopouleioforeignlanguages.com