Γενικά

O ιστότοπος www.nikolopouleioforeignlanguages.com (στο εξής αναφέρεται ως «ο ιστότοπος») απευθύνεται σε φυσικά πρόσωπα με πλήρη νομική ικανότητα ή όταν πρόκειται για ανήλικα παιδιά στους νόμιμους κηδεμόνες τους, τα οποία μπορούν να συνάψουν νομικά δεσμευτικές συμφωνίες βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας. Η περιήγηση, η πρόσβαση ή η χρήση του ιστότοπου και οποιωνδήποτε υπηρεσιών διατίθενται μέσω αυτού, αποτελεί τεκμήριο ότι ο επισκέπτης / χρήστης έχει μελετήσει, κατανοήσει και αποδεχτεί όλους τους όρους χρήσης. Για αυτόν τον λόγο, ο επισκέπτης καλείται να διαβάσει αυτό το περιεχόμενο εκ των προτέρων. Εάν ο επισκέπτης / χρήστης δεν συμφωνεί με τους όρους χρήσης της ιστοσελίδας, δεν πρέπει να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες και το περιεχόμενό τους. Ο ιστότοπος διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς τους όρους και τις προϋποθέσεις ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση. Η εταιρεία θα δημοσιεύσει στο διαδίκτυο την τρέχουσα έκδοση των όρων χρήσης και η συνέχιση της χρήσης του ιστότοπου ή των υπηρεσιών της θα θεωρείται ως αποδοχή των νέων όρων. Για το λόγο αυτό, κάθε χρήστης καλείται να ελέγχει τους όρους χρήσης σε τακτά χρονικά διαστήματα. Οι όροι χρήσης του ιστότοπου, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίησή του, διέπονται από το εθνικό και κοινοτικό δίκαιο και από τυχόν ισχύουσες διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη αυτών των όρων που διαπιστώνεται ότι παραβιάζει το παραπάνω νομικό πλαίσιο ή καθίσταται άκυρη, θα ακυρώνεται αυτόματα και θα αποσυρθεί από το παρόν, χωρίς να θίγεται με κανένα τρόπο η εγκυρότητα των άλλων όρων. Παρομοίως, εάν κάποιοι όροι χρήσης καθίστανται εν μέρει ή εντελώς άκυροι ή ανεφάρμοστοι, η ισχύς και / ή η ισχύς των υπόλοιπων όρων ή τμημάτων αυτών δεν επηρεάζεται. Οι άκυροι ή / και μη εφαρμόσιμοι όροι θα αντικατασταθούν με όρους όσο το δυνατόν πιο κοντά στην έννοια και τον σκοπό των μη έγκυρων ή μη εκτελεστών όρων. Τυχόν διαφορές που προκύπτουν από την εφαρμογή των όρων και τη γενική χρήση του ιστότοπου από τον επισκέπτη ή τον χρήστη θα επιλύονται κατ ‘αρχήν με φιλικό τρόπο, αλλά εάν αυτό δεν είναι δυνατό, θα διέπονται από την ελληνική νομοθεσία και θα εμπίπτουν την αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων. Αναπόσπαστο και δεσμευτικό μέρος των όρων χρήσης είναι επίσης η ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ – ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας (πνευματικά δικαιώματα) – Εμπορικά σήματα «ιστότοπου»

Το περιεχόμενο του ιστότοπου (προγράμματα, ενημερωτικό υλικό οποιουδήποτε είδους, δεδομένα, λογισμικό, γραφικά, εμπορικά σήματα, μάρκες, λογότυπα κ.λπ.) είναι πνευματική ιδιοκτησία του ιστότοπου και προστατεύεται από την ισχύουσα εθνική, κοινοτική και διεθνή νομοθεσία . Οποιαδήποτε τροποποίηση, δημοσίευση, μετάδοση, μεταφορά, αναπαραγωγή, διανομή, παρουσίαση, σύνδεση, λήψη ή άλλη εκμετάλλευση, εν όλω ή εν μέρει, του περιεχομένου της ιστοσελίδας με οποιονδήποτε τρόπο ή τρόπο, χωρίς τη ρητή προηγούμενη γραπτή άδεια της άδειας που διατηρεί όλα τα νόμιμα δικαιώματά του. Το περιεχόμενο του ιστότοπου είναι διαθέσιμο στους επισκέπτες / χρήστες για προσωπική χρήση και απαγορεύεται να διατίθεται στο εμπόριο. Προϊόντα ή υπηρεσίες τρίτων που ενδέχεται να αναφέρονται σε αυτόν τον ιστότοπο και φέρουν τα εμπορικά σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιρειών, θυγατρικών, ενώσεων ή εκδοτών τους αποτελούν πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία τους.

Χρήση συνδέσμων προς τους ιστότοπους τρίτων

Σε περίπτωση που ο ιστότοπος τώρα ή στο μέλλον παρέχει πρόσβαση σε ιστότοπους τρίτων μέσω συνδέσμων, αυτό θα είναι μόνο για τη διευκόλυνση των επισκεπτών / χρηστών του και η χρήση αυτών των συνδέσμων θα είναι αποκλειστική ευθύνη των επισκεπτών / χρηστών και των αντίστοιχων τους οι ιστότοποι υπόκεινται στους δικούς τους όρους χρήσης, για τους οποίους η εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη. Η εταιρεία δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητα ιστότοπων τρίτων και δεν υποστηρίζει ή δεν είναι υπεύθυνη για το περιεχόμενο, την ακρίβεια, τη νομιμότητα, την πληρότητα, την επικαιρότητα και την ακρίβεια των πληροφοριών, ούτε για την ποιότητα και τις ιδιότητες των προϊόντων ή των υπηρεσιών που διατίθενται από αυτές άτομα μέσω των προαναφερθέντων ιστότοπων. Η εταιρεία δεν είναι επίσης υπεύθυνη για τυχόν σφάλματα ή δυσλειτουργίες ιστότοπων τρίτων και για οποιαδήποτε ζημιά στους χρήστες από την πρόσβαση και τη χρήση των πληροφοριών, των υπηρεσιών και των προϊόντων που παρέχονται μέσω αυτών.

Ισχύς του ιστότοπου – Προστασία από ιούς – Περιορισμός ευθύνης – Αποποίηση ευθυνών

Ο ιστότοπος ενδέχεται να περιέχει ανακρίβειες ή τυπογραφικά λάθη που θα διορθωθούν από την εταιρεία κατά την κρίση της, εάν προσδιοριστεί. Ωστόσο, η εταιρεία δεν μπορεί να εγγυηθεί την ακρίβεια, πληρότητα, ορθότητα, επικαιρότητα ή μη παραβίαση του περιεχομένου του ιστότοπου για οποιαδήποτε χρήση, εφαρμογή ή σκοπό. Επίσης, δεν εγγυάται ότι τυχόν λάθη θα διορθωθούν αναγκαστικά ή πλήρως ή ότι θα απαντηθούν τυχόν ερωτήματα. Υπό την προϋπόθεση ότι η Εταιρεία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να αποκλείσει την εμφάνιση των ιών σε αυτόν τον ιστότοπο, δεν εγγυάται ότι οι λειτουργίες του ιστότοπου θα είναι αδιάλειπτες ή απαλλαγμένες από κάθε είδους σφάλματα και ιούς και δεν ευθύνονται για απώλεια δεδομένων ή άλλη ζημιά στον επισκέπτη / χρήστη ή τρίτο μέρος, είτε λόγω χρήσης / αντιγραφής / λήψης, λόγω τροποποίησης ή μόλυνσης από ιούς ή άλλων μη εξουσιοδοτημένων τρίτων μερών σε αρχεία και πληροφορίες που διατίθενται μέσω του ιστότοπου. Κάθε επισκέπτης πρέπει να λάβει όλα τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας (π.χ. προγράμματα προστασίας από ιούς) πριν από οποιαδήποτε «λήψη» από αυτόν τον ιστότοπο. Το κόστος των πιθανών διορθώσεων ή επισκευών αναλαμβάνεται από τον επισκέπτη / χρήστη και σε καμία περίπτωση letsspeaktogether.com. Ο ιστότοπος δεν είναι υπεύθυνος για την προσωρινή μη διαθεσιμότητα του ιστότοπου, για διακοπή μεμονωμένων ή όλων των λειτουργιών ή εφαρμογών του, ή για τυχόν δυσλειτουργία ή τεχνικά ζητήματα που ενδέχεται να προκύψουν. Ο ιστότοπος υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης της αμέλειας, δεν ευθύνεται έναντι του επισκέπτη / χρήστη ή τρίτου μέρους για οποιαδήποτε μορφή ζημιάς, άμεσης ή έμμεσης, θετικής ή αρνητικής, με οποιονδήποτε τρόπο σχετίζεται με τη χρήση της Ιστοσελίδας, και τη χρήση των υπηρεσιών ή των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτές.

Συμπεριφορά χρήστη

Οι χρήστες της ιστοσελίδας πρέπει να συμμορφώνονται με τους κανόνες και κανονισμούς του ελληνικού, ευρωπαϊκού και διεθνούς δικαίου και της σχετικής νομοθεσίας που διέπει τις τηλεπικοινωνίες και να απέχουν από οποιαδήποτε παράνομη και κακόβουλη συμπεριφορά κατά τη χρήση και σε σχέση με αυτήν. Ο χρήστης του ιστότοπου είναι υπεύθυνος για οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί στον ιστότοπο σε σχέση με την κακή χρήση του ιστότοπου και τις υπηρεσίες που προσφέρονται μέσω αυτού.

Επικοινωνία

Για οποιεσδήποτε πληροφορίες, διευκρινίσεις, υποβολή αιτημάτων, συμπεριλαμβανομένης της επικοινωνίας με τον webmaster ή την αίτηση δικαιωμάτων αναπαραγωγής οποιουδήποτε μέρους του περιεχομένου του ιστότοπου, καθώς και αιτήματα για άδεια αναπαραγωγής περιεχομένου, μπορείτε να στείλετε email: info@nikolopouleioforeignlanguages.com

Δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων

Ο ιστότοπος σέβεται το απόρρητο οποιουδήποτε χρήστη του. Εδώ περιγράφονται εν συντομία οι πληροφορίες που μπορεί να συλλέξει ο ιστότοπος και πώς μπορεί να τη χρησιμοποιήσει, καθώς και πληροφορίες σχετικά με τις ενέργειες που πρέπει να κάνει ο χρήστης του ιστότοπου εάν δεν επιθυμεί να συλλέξει ή να επεξεργαστεί τα προσωπικά του στοιχεία όταν επισκέπτεται τον ιστότοπο . Αυτοί οι όροι απορρήτου μπορούν να αναθεωρηθούν και να ενημερωθούν ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση. Οι χρήστες υποχρεούνται να ελέγχουν αυτούς τους όρους σε τακτά χρονικά διαστήματα για τυχόν αλλαγές, καθώς η συνεχιζόμενη χρήση του ιστότοπου συνεπάγεται αποδοχή τέτοιων τροποποιήσεων.

Αναζήτηση στατιστικών στοιχείων

Σε ορισμένες περιπτώσεις, όταν ένας χρήστης επισκέπτεται ή χρησιμοποιεί τον Ιστότοπο, τεχνικές πληροφορίες που δεν είναι προσωπικά αναγνωρίσιμες μπορούν να συγκεντρωθούν αυτόματα (π.χ. όχι μέσω εγγραφής). Παραδείγματα τέτοιων τύπων πληροφοριών που μπορούν να συλλεχθούν είναι ο τύπος του προγράμματος περιήγησης Διαδικτύου που χρησιμοποιεί ο χρήστης, ο τύπος του λειτουργικού συστήματος του υπολογιστή που χρησιμοποιεί ο χρήστης για να επισκεφτεί την Ιστοσελίδα και το όνομα τομέα της τοποθεσίας που χρησιμοποιείται από τον χρήστη για σύνδεση στον Ιστότοπο.

Χρησιμοποιήστε cookies

Τα cookie είναι αρχεία δεδομένων που μεταφέρονται από έναν διακομιστή ιστού στον υπολογιστή του ατόμου που επισκέπτεται τον ιστότοπο προκειμένου να διατηρήσει στατιστικά στοιχεία. Τα cookie είναι ένα βιομηχανικό πρότυπο, χρησιμοποιούνται από τους περισσότερους ιστότοπους και διευκολύνουν την επαναλαμβανόμενη πρόσβαση και χρήση ενός συγκεκριμένου ιστότοπου από τον χρήστη. Τα cookie δεν είναι επιβλαβή για το σύστημα ή τα αρχεία του υπολογιστή σας, και μόνο από τον ιστότοπο από τον οποίο έχει μεταφερθεί, τροποποιηθεί ή διαγραφεί ένα συγκεκριμένο cookie στον υπολογιστή σας. Εάν δεν θέλετε να συλλέξετε πληροφορίες μέσω cookie, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις ρυθμίσεις που διαθέτουν τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης ιστού για να διαγράψετε τα υπάρχοντα cookie και να επιλέξετε είτε να απορρίψετε αυτόματα μελλοντικά cookie είτε να εξαιρεθείτε ή να αποδεχτείτε κάθε συγκεκριμένο cookie στον υπολογιστή σας . Πρέπει να σημειωθεί, ωστόσο, ότι η απόρριψη cookie μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα να καθιστά δύσκολη ή αδύνατη τη χρήση ορισμένων τμημάτων του ιστότοπου.

Εφαρμοστέος νόμος – Διαφορές

Αυτοί οι όροι και προϋποθέσεις, τυχόν αλλαγές σε αυτά και η χρήση της Ιστοσελίδας διέπονται από την ελληνική νομοθεσία. Για οποιαδήποτε διαφορά που μπορεί να προκύψει από τη χρήση της Ιστοσελίδας, ισχύουν τα καθορισμένα δικαστήρια.